Mandag var Fredericia Byråd samlet for sidste gang før sommerferien. Her måtte Borgmester Jacob Bjerregaard for første gang overlade hans plads til 1. viceborgmester Susanne Eilersen, imens han selv måtte uden for døren.

“Jeg tror det er første gang siden femte klasse, at jeg er blevet sendt uden for døren. Men det må jeg her, for jeg erklærer mig selv inhabil i den næste sag, fordi jeg selv bor i området”, lød det fra Borgmesteren med et grin.

Hans plads blev overladt til Susanne Eilersen, der straks gav ordet til Formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist, der skulle forklare sagens indhold.

Sagen har været i forhøring, hvor der har været stærke stemmer imod det forslag, der i bund og grund vil give mulighed for at bygge i en række tættere på vandet end tilfældet er nu. Sagen har vakt vrede hos flere borgere, fordi de ved køb af jord blev lovet at der ikke ville blive bygget foran, som er det Fredericia Kommune med dette ønsker.

Fredericia Byråd besluttede, efter anbefaling fra By- og Planudvalget, at stemme planen igennem undtaget området omkring Argentinervej.

I salen sagde Kenny Bruun Olsen (V), at han håber at Fredericia Kommune i fremtiden er mere klare i kommunikationen, så fremtidige tilfælde som dette kan undgås.

Sagsbeskrivelse

I 2015 formulerede byrådet en vision om, at Fredericia skal vokse (Vision 2020). Her blev øget bosætning udpeget som et vigtigt indsatsområde for Fredericia, hvor byrådet ønsker flere aktive borgere i kommunen, der bidrager til fællesskabet og den fælles velfærd.

Vision 2020 blev efterfølgende udmøntet i en bosætningsstrategi, hvor byrådet har fastlagt en ambitiøs målsætning om en årlig befolkningstilvækst på 350 personer. Det forudsætter en øget tilflytning til kommunen. Fredericia Kommune skal derfor også i de kommende år øge sin attraktion som bosætningskommune, og her spiller et stort og varieret udbud af gode boliger og flere attraktive byggegrunde en væsentlig rolle.

I Kommuneplan 2017 blev der fokuseret på udlægning af nye attraktive områder til byudvikling, hvor blandt andet området ved Sønderskov blev udlagt som nyt rammeområde i kommuneplanen. Med afsæt i den gamle planlov nedlagde Erhvervsstyrelsen et veto mod Sønderskovområdet, hvorfor byrådet var nødsaget til at udtage rammeområdet af kommuneplanen inden endelige vedtagelse.

Parallelt med kommuneplanrevisionen vedtog Folketinget i juni 2017 en revideret planlov, der gav mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen. Erhvervsstyrelsen anbefalede Fredericia Kommune at søge om at få udlagt Sønderskov som et udviklingsområde i et kommende landsplandirektiv.

Det forudsatte et tillæg til Planstrategi 2015, hvilket Fredericia Kommune udarbejdede i 2017. På baggrund af planstrategitillægget søgte Fredericia Kommune om optagelse i Landsplandirektivet i oktober 2017. Tillæg til Planstrategi 2015 blev påklaget i efteråret 2017.

I januar 2019 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen. Her er området ved Sønderskov medtaget, men med en række betingelser. Udpegningen er gjort betinget af, at Planklagenævnet træffer afgørelse, der opretholder kommunens vedtagelse af tillæg til Planstrategi 2015, at områdets udpegninger af landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort (natur) ophæves, og at kommunen i den videre udvikling sikrer, at en udvikling af området kan ske i overensstemmelse med arealreservationen til transmissionsnettet.  

Der udarbejdes et landsplandirektiv for udviklingsområder hvert 4. år. Ansøgningsrunden til det næste landsplandirektiv er den 1. december 2019. Planklagenævnet har endnu ikke truffet en afgørelse, og det er uvist, hvornår det det vil ske. For at undgå at stå i den situation, at Fredericia Kommune taber klagesagen og først kan ansøge igen om 5 år, ansøges på ny om optagelse i det næste landsplandirektiv. Det forudsætter et kommuneplantillæg vedr. landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort, et tillæg til Planstrategi 2019 samt en miljøvurdering af begge dele.

Hensigten med Kommuneplantillæg nr. 10 er at ophæve Sønderskovområdets geografiske udpegninger af bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, samt af potentiel økologisk forbindelse, økologisk forbindelse og naturområder som en del af Grønt Danmarkskort. 

http://jyskserviceaps.dk/