Mandag var der indkaldt til Byrådsmøde, hvor der var to åbne punkter på dagsordenen. Samarbejdaftalen for 2020 skulle godkendes og så skulle det vedtages, at Borgmester Jacob Bjerregaard bemyndiges til at samle relevante deltagere i et byforum.

Jacob Bjerregaard lagde ud med at ringe mødet ind og sagde, at det egentlig er et coronamøde, men det er med et par andre punkter på dagsordenen.

Det første punkt var godkendelse af samarbejdsaftale 2020. På baggrund af budget 2020 forelægges fornyet samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Business Fredericia, Fagbevægelsen Fredericia og Fredericia Uddannelsesråd til endelig godkendelse.

Samarbejdsaftalen indebærer, at parterne forpligtiger sig til følgende ting:

 • Parterne er enige om at styrke samarbejdet omkring beskæftigelse og erhvervsvenlighed.
 • Parterne forpligtiger sig til at arbejde for, at flere medarbejdere bliver efteruddannede og opnår nye kompetencer.
 • Der indgås et forpligtende samarbejde mellem erhvervslivet og Fredericia Kommune i forhold til at intensivere indsatsen, så flere fredericainere kommer i beskæftigelse. Der vil være en gensidig forpligtelse svarende til en årlig realiseret gevinst på 5 mio. kr. i kommunens økonomi. Heraf afsættes 3 mio kr. i en fond, der skal anvendes til fremme af kultur, byudvikling, bosætning og attraktivtet i Fredericia.
 • Parterne er enige om at etablere et samarbejde med Code of Care, som skal medvirke til at øge virksomhedernes sociale ansvar samt bringe flere fredericianere i beskæftigelse. Effekter af samarbejdet registreres løbende i samarbejdet med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der beregnes effekter af virksomhedens sociale ansvar som følge af indsatser målt af overførselsudgifter og sygedagpenge. Virksomhedernes sociale ansvarlighed tilrettelægges efter inddragelse af de ansatte.
 • Parterne er enige om at indføre en pris, der én gang årligt uddeles til en virksomhed, som har udmærket sig ved at løfte et særligt socialt ansvar.
 • Parterne er enige om at styrke samarbejdet mellem virksomheder og jobcentret ved indførsel af key-account managers til virksomheder i Fredericia.
 • Parterne er enige om, at etablere et forpligtende samarbejde, der sikrer kommunen kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager.
 • Parterne fortsætter og intensiverer det gode arbejde med at sikre praktikpladser til alle unge samt sikre udbredelse af kombinationsaftaler på elevområdet.
 • Parterne er enige om, at uddannelse er vigtigt i forhold til at sikre de rette kompetencer i fremtiden og vil arbejde sammen om tiltrækning af uddannelser indenfor prioriterede brancher. Der kan skabes mulighed for at unge under videregående uddannelse i øget omfang kan få et studierelevant arbejde.
 • Parterne er enige om, at intensivere samarbejdet mellem kommunens folkeskoler og virksomheder i Fredericia i forhold til virksomhedsrelevant undervisning , virksomhedsbesøg og erhvervspraktik. Ordningen skal træde i kraft fra skoleåret 2020/21.
 • Der etableres et råd for beskæftigelse, uddannelse og udvikling. Rådet tilrettelægger den overordnede og strategiske retning for samarbejdsaftalen. Borgmesteren samt formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Uddannelsesudvalget samt By- og Planudvalget repræsenterer Byrådet i det nye råd. Fagbevægelsen udpeger 3 repræsentanter og Fredericias Uddannelsesråd udpeger 1 repræsentant. Der tilføres 1 mio. kr. årligt til det nye råd, der skal gå til beskæftigelsesfremmende aktiviteter, uddannelse og efteruddannelse mv. Rådet træder sammen to gange om året.
 • Den daglige udmøntning af samarbejdsaftalen sker i løbende og tæt samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsessituationer, faglige organistationer og kommunens forvaltning. Der etableres de nødvendige samarbejdsfora til at sikre dette. Herudover forpligter Fredericia Kommune sig til at indkalde de faglige organistationer 4 gange årligt til drøftelse og evaluering af de nedsatte samarbejdsfora og fælles indsatser.
 • Parterne er enige om at arbejde med måling og effekt af de igangsatte indsatser. Redskaber til målinger bliver et indsatsområde for Rådet for beskæftigelse, uddannelse og udvikling.
 • Der foretages en symbolsk reduktion af dækningsafgiften på 0,2 promille svarende til 990.000 kr.
 • Der skal investeres i infrastruktur i de kommende år, så Fredericia beholder sin førerposition på transport og logistikområdet.
 • Der skal arbejdes intensivt med at styrke den grønne omstilling i Fredericias erhvervsliv. Det betyder, at øget fokus på kommunens energiklynge, hvor der er mange grønne arbejdspladser.
 • Der etableres et byforum, hvor opgaven bliver at imødegå det voldsomme pres fra nethandel og sikre liv og aktivitet i midtbyen.

“Jeg anbefaler, at jeg skriver under på aftalen, og det sker formentlig i denne uge. Efterfølgende sætter vi gang i det nye råd, hvor vi skal konkretiserer arbejdet,” sagde Bjerregaard, som havde et enstemmigt Byråd i ryggen.

Det sidste åbne punkt var Byforum. Byrådet besluttede i budget 2020 at etablere et byforum. Det foreslås at borgmesterens bemyndiges til at samle relevante aktører til et byforum.

I forbindelse med budget 2020 besluttede et enigt Byråd at etablere et byforum.

Baggrunden for nedsættelse af et byforum er blandt andet, at den stigende handel over internettet har indvirkning på detailhandelen i Fredericia i lighed med landets øvrige provinskommuner.

Byrådet har signaleret i budgetlægningen, at det er afgørende for Fredericia, at der gøres en særlig indsats for at bevare og styrke livet i bymidten. Derfor blev der afsat en årlig pulje på 3 mio. kr. til etablering af et byforum, hvor opgaven bliver at arbejde med at imødegå presset fra nethandel og sikre liv og aktivitet i midtbyen.

Der lægges op til at samle de aktører, der skal være med til at drøfte, hvordan midtbyen og bylivet styrkes. Derfor foreslår forvaltningen at Borgmesteren bemyndiges til at arbejde med sammensætningen af Fredericias byforum frem mod næste Byrådsmøde, den 27. april 2020.

“Økonomiudvalget har indstillet, at jeg sætter mig i spidsen for Byforum,” sagde Jacob Bjerregaard, der ikke fik nogen indvendinger til den bemærkning, hvorefter den åbne del af Byrådsmødet blev hævet.


Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer