Skoler og fritidstilbud i Danmark har været lukket siden mandag den 16. marts. Det er meldt ud fra regeringen, at skoler og fritidstilbud skal åbnes gradvist og kontrolleret. Genåbningen vil gælde for børn i 0. til 5. klasse. For elever i 6. – 10. klasse vil undervisning frem til 10. maj fortsat blive varetaget som fjernundervisning.

Skolerne i Fredericia er sammen med kommunens fritidstilbud og specialskoletilbud kendt for at skabe gode rammer for et godt og indholdsrigt skole og fritidsliv. Dette vil fortsat være udgangspunktet, når skoler, specialskoler og fritidstilbud åbner igen.

Det bliver en anderledes dag skolebørnene møder ind til. Og Fredericia Kommune er klar til at sætte alle kræfter ind på, at børn, personale og forældre får en god oplevelse, når de kommer tilbage til kammerater og kendte voksne. Det skal være godt, sikkert og rart at vende tilbage. Vi sørger for dette samtidig med, at vi sikrer, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbning af skoler og fritidstilbud følges.

Tydelig og omfattende information sikres, så forældre og elever ved, hvordan de skal forholde sig, når skoler og fritidstilbud åbner, og hverdagen skal i gang igen.

Det er fortsat vigtigt, at forældre i Fredericia udviser samfundssind og bidrager til at mindske samvær for børn. Dette gøres ved at overveje brugen af fritidstilbud, ved at børn går tidligere hjem end vanligt og ved at begrænse legeaftaler i fritiden. Kortere dage vil ligeledes betyde, at personalet ressourcer kan tilrettelægges anvendt i de tidsrum, hvor der er flest børn på skolerne.

Tidspunkt for opstart

Det er vigtigt med en rolig opstart for vores elever, så de trygt kan møde ind til en anden skoledag end den, de kender.

Indskolingseleverne fra 0. – 3. årgang møder torsdag d. 16. april fra kl. 9-12 og igen fredag d. 17. april kl. 9-12.

4. – 5. årgang møder fredag d. 17. april fra kl. 9-12.

Hvis forældre måtte have brug for det, er der mulighed for aflevering fra kl. 8. Begge dage vil der være nødpasning fra kl. 6.30 og igen fra kl. 12-16.30 for tilmeldte børn.

De første dage skal tilrettelægges som introduktionsdage, hvor eleverne skal præsenteres for de skærpede hygiejneforhold og den nye måde at være sammen på. Samtidig vil de korte skoledage give personalet tid og rum til at evaluere og gøre klar til mandag d. 20 april, hvor den midlertidige nye hverdag går i gang.

De nye elever, der skal i glidende overgang, starter op mandag d. 20 april.

Der tages kontakt til alle forældre med børn på Frederiksodde-skolen tirsdag den 14. april og onsdag den 15. april. Der laves løbende opstart for børnene tilpasset den enkeltes behov med henblik på fuld opstart for alle elever snarest muligt. Der udarbejdes særskilt informationsmateriale og retningslinjer for genåbning af Frederiksodde-skolen.

Onsdag den 15. april gennemføres nødpasning for de børn, der er tilmeldt.

Tirsdag den 14. april og onsdag den 15. april afholdes personalemøder, møder med bestyrelser, planlægning af opstart samt ekstra rengøring på alle matrikler. Ligeledes gennemføres hygiejnekurser for alt personale, fyldes op med håndsprit, håndsæbe mv. på alle matrikler.

Den nye midlertidige skoledag

Den store udfordring bliver at få personaleressourcerne til at slå til i den kommende tid, hvor færre børn må være sammen ad gangen, hvilket kræver at langt flere voksne er til stede i løbet af dagen.

Fra den 20. april anbefales det derfor, at den nye midlertidige skoledag som udgangspunkt først starter kl. 9.00 men dog med mulighed for ankomst fra kl. 8.00 for de familier, der har behov herfor.

Om eftermiddagen vil der være et fritidstilbud på matriklen til de børn, der er tilmeldt SFO eller klub. Det anbefales, at forældre viser samfundssind og henter deres børn så tidligt som muligt. Ligeledes anbefales det, at SFO-tilbuddet i morgentimerne kun bruges, hvis det er meget nødvendigt.

Tidsrum og skemalægning for den nye midlertidige skoledage tilrettelægges lokalt på den enkelte skole. Skoleledelsen skal inddrage skolebestyrelserne, tillidsvalgte samt medarbejderne i planlægningen og fastlæggelse af de lokale rammer.

Ekstra hænder til skole og fritid

Tilrettelæggelsen af genåbningen stiller store krav til personalet på Fredericias folkeskoler. Nye opgaver skal løses, dagen skal tilrettelægges anderledes end før og ikke mindst stilles der store krav til hygiejne, afstand og opdeling af børnene i mindre grupper, så smitterisikoen mindskes.

Der afsættes ressourcer svarende til 40 fuldtidsstillinger, som tilføres Fredericias folkeskoler som ekstra hjælp til de mange opgaver, der venter i forbindelse med genåbningen og i perioden frem til 1. juni.

Ressourcerne tilføres ved at:

 • Deltidsansatte på skolerne får mulighed for at gå på fuld tid
 • Rekruttere tidsbegrænsede ansatte med relevant erhvervserfaring som ekstra hænder via jobcenteret
 • Etablere et fælles vikarkorps for kommunens skoledistrikter
 • Tilbyde lærerstuderende timeansættelser i folkeskolen
 • Ansatte fra forvaltningen i Fredericia Kommune på frivillige ordninger kan ændre arbejdsfunktioner i den kommende periode og løfte opgaver i folkeskolen.

Der indhentes børneattester på alle nye medarbejdere, der skal løse opgaver i folkeskolen. Ligeledes vil alle, der skal løse opgaver i folkeskolen gennemføre et hygiejnekursus.

Rengøring

Udover den normale daglige rengøring på skolerne, etableres et kommunalt rengøringskorps, som ansættes under kommunens driftsafdeling. Der ansættes rengøringskorps med ledige fra jobcenteret. Der indhentes børneattester på alle inden opstart og alle medarbejdere vil få et kursus i hygiejne. Hver matrikel tilknyttes ekstra rengøringsressourcer i udgangspunktet svarende til en 30 timers ansat, som skal sikre rengøring i løbet af dagen.

Dette skal både sikre, at skolerne lever op til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og vil aflaste lærerne og det pædagogiske personale, så der frigøres mest mulig tid til børnene.

I perioden hvor skolerne i Fredericia har været lukket ned, er der blevet gjort hovedrent på alle matrikler.

Fredericia Kommune efterlever sundhedsstyrelsens retningslinjer for rengøring – herunder rengøring af legetøj, tablets mv.

Ambitionsniveau i forhold til timetal, undervisning og skema

Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen pointerer, at man skal forvente en anderledes skolehverdag for eleverne i 0.-5. klasse efter påske, jf. de restriktive retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Der kan ikke forventes samme kvalitetsniveau som til den almindelige undervisning.

Eleverne i 0.-5. klasse vil indtil videre blive undervist efter reglerne om nødundervisning, da det ikke er muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning. Ministeriet arbejder dog på en revision af bekendtgørelsen om nødundervisning.

Ministeriet har udmeldt, at for at kunne følge de sundhedsfaglige retningslinjer og undgå smittefare kan der ske ændringer i antallet af timer, som eleverne bliver undervist i, og i hvor mange timer, eleverne skal være på skolen.

Fredericia Kommunes tolkning er, at skolerne i en opstartsfase har mulighed for at tilrettelægge gode lokale løsninger for skoledagen. Der er fx mulighed for at reducere undervisningsdagens længde i forhold til normen, og skemaet skal ikke nødvendigvis fagopdeles, så alle fag gennemføres én til én. Den nye situation skal bruges som en mulighed for, at der kan afprøves og tilrettelægges kreative og pragmatiske løsninger for at skabe en tværfaglig, varieret undervisning, der i udgangspunktet foregår i udearealerne.

Matrikler og fysisk kapacitet

Der er foretaget en gennemgang af alle skolematrikler i kommunen. Gennemgangen viser, at det er muligt at åbne skoler og fritidstilbud op og samtidig leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstand, hygiejne og rengøring.

Skole og fritidstilbud tilrettelægges som udgangspunkt i de nuværende matrikler, således at børn og voksne kan møde ind i kendte rammer. Den enkelte skole tilrettelægger lokalt, hvordan matrikler tages i brug, således at der sikres passende afstand mellem elever, plads til udeundervisning, holddeling og fordeling af personaleressourcer, således at tilbuddene lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Den primære del af dagen skal tilrettelægges som udeundervisning.

Afstand mellem børn sikres ved forskudte lege og undervisningstider og ved at opdele børnene på arealer på skolerne.

Der er lejet toiletvogne og ekstra håndvaske til skolematriklerne, så der er ekstra kapacitet til at sikre børnenes hygiejne.

Skolerne har frie rammer til at skabe lokale løsninger, så retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen kan efterleves. Dette sker bl.a. ved at udskolingsmatrikler tages i brug, ved leje af telte samt ved at øge brugen af haltid.

Der er udarbejdet et overblik over kommunens kultur og idrætsfaciliteter, som stilles til rådighed for anvendelse i hele dage eller moduler. Anvendelsen heraf kan både skabe bedre plads på skolematriklerne og give eleverne et anderledes læringstilbud i nye rammer.

Skolernes løsninger laves lokalt men understøttes med koordinering centralt fra, så ideer og muligheder udbredes på tværs af distrikter.

Skolerne skal indrette dagen, så det sikres at:

 • Eleverne placeres med 2 meters afstand ved stillesiddende længerevarende aktivitet indendørs. Dette vil i praksis betyde, at klasser deles op i flere hold.
 • Eleverne holder frikvarterer forskudt af hinanden.
 • Der vil være voksne tilstede, når elever er udenfor, for at holde øje med at eleverne holder afstand til hinanden.
 • Ved leg sikres at eleverne opdeles i mindre grupper. Som udgangspunkt opdeling i max 5 elever, når der leges udenfor og max 3 elever, når der leges indenfor.
 • Retningslinjer for transport af elever overholdes, så der sikres afstand mellem børnene i transportsituationer.
 • Transport i offentlige transportmidler undlades.

Møde ind – og gå hjem

Der fastlægges retningslinjer lokalt for afhentning og aflevering af børn, så det sikres, at forsamlinger af forældre og børn i så vidt omfang som muligt undgås. Retningslinjerne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Forældre har ikke adgang indenfor på skolens matrikler. Der stilles personale til rådighed til at hjælpe særligt de mindre børn godt ind på skolen.

Dagen tilrettelægges så der etableres løbende ankomst fra kl. 8 – 9 på skolerne.

Det er den lokale leder, der er ansvarlig for at sikre formidling til forældrene om, hvordan man skal forholde sig, når man afleverer og henter børn på skolen.

Fredericia Kommune efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer for modtagelse af børn i skole og fritidstilbud. Det betyder, at forældre forventes at følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og alene aflevere børn, hvor der ikke er tvivl om sygdom eller børn, der er sløje. Ved tvivlstilfælde er det lederens opgave at afgøre om et barn kan modtages i institution. Fredericia kommune stiller i denne forbindelse sundhedsfaglig vejledning til rådighed for lederne.

Børn og voksne der bor i hjem, hvor der er Covid-19 smittede i familien skal ikke møde i skole. Børnene og voksne skal blive hjemme til der ikke er mistanke om smitterisiko.

Arbejdsmiljø og tilrettelæggelse af arbejdsdagen

Arbejdsmiljø og tryghed er afgørende for at sikre en god opstart for personale og børn i skole og fritidstilbud. Ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter klædes på til at vejlede personalet i opstarten. Fredericia Kommune stiller sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for ledelse og medarbejdere.

Ansatte i Fredericia Kommune kan via egen leder blive henvist til samtaler med en psykolog, hvis der er særlig utryghed og ængstelse forbundet med varetagelsen af opgaver under Covid-19.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbning af skoler og fritidstilbud kræver, at eleverne bliver opdelt i mindre grupper og fordelt på større arealer/matrikler. Det vil betyde, at der skal løses andre opgaver end normalt, og at ressourcerne skal tilrettelægges på nye måder jf. indgået lokalaftale i relation til håndtering af Covid-19 i Fredericia Kommune. Hovedopgaven er at tilrettelægge en god dag for Fredericia Kommunes børn og unge, men hvor dagligdagen vil komme til at se markant anderledes ud end før Covid-19. Det forventes, at alle personalegrupper bidrager med maksimal fleksibilitet for at kunne håndtere den nye situation.

Arbejdet tilrettelægges lokalt på den enkelte skole i tæt samarbejde mellem ledelse, skolebestyrelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Møder, administrative opgaver, kurser og øvrige opgaver minimeres. Der etableres tilstrækkelig fleksibilitet i personalets tid til at kunne hjælpe hinanden.

Fredericia Kommune efterlever retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, så personale der af helbredsmæssige årsager ikke må møde fysisk på arbejde, kan arbejde hjemmefra. Der indgås aftaler med egen leder om hvilke opgaver, der løses.

Håndhygiejne og sikkerhed

Der sikres gode rammer for håndvask for børn, forældre og personale. Der laves et program via kommunens hygiejnesygeplejerske, hvor alle børn får et vaske-hænder-kursus og bliver håndvaske-ambassadører.

Alle medarbejdere skal inden genåbningen have deltaget i en instruktion af sundhedsstyrelsens retningslinjer for personale i dagtilbud.

Alle medarbejdere skal inden opstart instrueres i god håndhygiejne.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer