Forside Fredericia Ansøgning om 14 nye boliger ved Krogsagervej

Ansøgning om 14 nye boliger ved Krogsagervej

DEL
Foto: Fredericia Kommune

Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning om et projekt med op til 14 nye boliger ved Krogsagervej.

Kommunen har tidligere modtaget en anmodning fra ejeren af Krogsagervej 2 om igangsætning af lokalplan- og kommuneplantillægsarbejde med henblik på at muliggøre opførelse af 16-18 tæt-lav boliger på Krogsagervej 2 i Erritsø. Sagen var på dagsordenen til By- og Planmødet den 21. marts 2018. Her blev den udsat ”med henblik på nærmere vurderinger” på baggrund af en vurdering i forhold til By- og Planudvalgets principper for byfortætning. Teknik & Miljø har nu modtaget et nyt projekt med op til 14 boliger, på baggrund af hvilket der ansøges om igangsætning af lokalplan. 

Teknik & Miljø har modtaget en anmodning fra Boligkontoret Fredericia om igangsættelse af en lokalplan for en mindre tæt-lav boligbebyggelse på Krogsagervej 2, Erritsø. De oplever et øget behov for denne boligform og har flere på venteliste der ønsker at bo i Erritsø området. I det nye projekt ønskes  mulighed for at omdanne en stor parcelhusgrund til op til 14 tæt-lav boliger.

Forhold til kommuneplan 2017 – 2029:

Anvendelsen til tæt-lav boligområde er i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til Hovedstruktur, 2.3 Byudvikling, byomdannelse og byfortætning samt Rammer for lokalplanlægning i Erritsø og Snoghøj, E.C.1B – Bydelscenter, Erritsø Butikstorv og Erritsø Bygade, hvor de bebyggelsesregulerende bestemmelser sættes til max. 60%. I den ønskede lokalplan vil der blive stillet krav til en boligbebyggelse uden for stor tæthed, og derfor sættes bebyggelsesprocenten til max. 40%, i overensstemmelse med de generelle rammer for bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse.

Anvendelsen til tæt-lav boligområde er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til de generelle rammer for grundstørrelser for tæt-lav minimum 400 m2, og der skal derfor udarbejdes tillæg til denne. Dette indebærer en vurdering i forhold til By- og Planudvalgets Principper for byfortætning af, hvorvidt der kan skabes en boligbebyggelse med gode kvaliteter, herunder udendørs opholdsarealer, med lavere grundstørrelser.

Området omkring Erritsø Bygade rummer i dag en del forskellige boligbebyggelser med stor variation i både arkitektonisk udtryk og bebyggelsestype. Der er i området flere eksempler på tæt-lav bebyggelse og senest er der, i området over for Erritsø Kirke, vedtaget en lokalplan for tæt-lav boliger. Opførelse af yderligere tæt-lav boliger vil derfor kunne indpasses i den eksisterende boligbebyggelse. Selve grunden Krogsagervej er omgivet af tæt-lav bebyggelse og parcelhusbebyggelse. Den ligger i nærhed til skole, pasningsordninger, indkøb, svømmehal og rekreative grønne områder, såsom boldbaner ved Erritsø Idrætscenter og Kildeskoven med sø og fredskov. Grundens areal er på ca. 3800 m2.

Der er på området en bygning fra 1899, som har bevaringsværdi 4. Denne bygning ønskes ikke anvendt i den nye bebyggelse. Bygninger med bevaringsværdi 1-4 må ikke nedrives eller ændres udvendigt uden kommunens tilladelse. Det skal derfor indgå i overvejelserne, om man vil give tilladelse til nedrivning. Bygningen er vurderet til at have en fin stand. Den er fritliggende og er derfor ikke en del af en eksisterende bystruktur, men har arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen. 

Ejeren af ejendommen var i dialog med fire af de seks nærmeste naboer. Naboerne havde fokus på nyt byggeris højde og afstand til skel. En enkelt tilkendegav, at han foretrækker status quo, dvs. at projektet ikke gennemføres.

Derudover har en beboer på Erritsø Bygade tilkendegivet, at den bevaringsværdige bygning og det grønne område bør bevares af hensyn til landsbymiljøet, og at det vil være i strid med områdets kvaliteter at gå imod kommuneplanens princip om grundstørrelse på mindst 400 m2.

I forhold til den geografiske placering er det relevant at overveje, hvorvidt man ønsker bebyggelse på stedet og nedrivning af den bevaringsværdige bygning. På den ene side er det en attraktiv placering nær hal, skole, plejecenter og indkøbsmuligheder. På den anden side kan der argumenteres for, at projektet vil gå ud over et præg af landsbymiljø, som findes ved Erritsø Bygade. 

Projektet er blevet vurderet i forhold til By- og Planudvalgets Principper for Byfortætning. Projektet scorer relativt højt på naboinvolvering, grønne områder, bevægelse/passage for omkringboende, seniorvenlighed og børnevenlighed. Det ligger lidt over middel på geografisk placering, merværdi for området som helhed, efterspørgsel, solorientering, opholdsarealer, trafikbetjening (kobles ikke direkte på Erritsø Bygade) og sociale relationer/nærmiljø. Det scorer relativt lavt på højde (højere end omgivende byggeri) og afstand til skel (byggeri relativt tæt på naboer). I forhold til det gamle projekt med 16-18 boliger, som blev forkastet i 2018, er det nye projekt forbedret markant på hovedparten af de vurderede parametre.

Teknik & Miljø vurderer samlet set, på baggrund af de foreliggende skitser, at der (også med en grundstørrelse på mindre end 400 m2) kan opnås et projekt med kvalitet og merværdi for området som helhed, i tråd med mål og visioner i Byrådets Vision 2020 samt i Fredericia Kommunes bosætningsstrategi.

http://bit.ly/sofielindelecture
DEL