Patienter med en psykisk lidelse, der får det akut dårligt og ikke magter selv at tage på skadestuen, kan nu få hjælp direkte i hjemmet. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle har netop startet en mobil skadestue op. Skadestuen skal forebygge indlæggelse og højne tilfredsheden hos patienterne.
Tilbuddet – Den Mobile Skadestue – rykker ud fra den psykiatriske akutmodtagelse i Kolding (PAM) og dækker områderne Vejle, Kolding og Fredericia.

Den Mobile Skadestue er etableret med inspiration fra Norge og England, hvor erfaringer med modellen har vist, at hurtig og kompetent hjælp i eget hjem kan forebygge indlæggelser. Erfaringerne viser også, at en mobil skadestue kan være med til at øge tilfredsheden hos patienter og pårørende.

  • Vi forventer, at Den Mobile Skadestue kan forebygge indlæggelse og genindlæggelse, da hjælpen sker hurtigt, ambulant og der, hvor patienten bor og er mest tryg. Samtidig betyder tiltaget, at vi arbejder tæt sammen med den praktiserende læge og lokalpsykiatrien, der ofte vil være i kontakt med patienten i forvejen. Teamet arbejder også sammen med de kommunale tilbud og kan videreformidle kontakten, når det er relevant, siger konstitueret oversygeplejerske Peter Jezek, Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle.

Sammenhæng og tæt på patienten
Tanken med Den Mobile Skadestue er således også at øge samarbejdet på tværs af behandlingspsykiatri, praksissektor og kommune.

  • Den ambulante psykiatri, hvor vi behandler psykisk syge borgere i nærmiljøet, er et meget vigtigt omdrejningspunkt i Region Syddanmark. Den Mobile Skadestue skal ses som en del af den ambulante indsats – samtidig betyder tiltaget, at vores psykiatriske akutmodtagelse i Kolding får et ekstra tilbud til patienterne, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Den Mobile Skadestue består af et team med to udkørende specialsygeplejersker – samt en psykiater, der kan rådgive det udkørende team hjemme fra afdelingen, enten telefonisk eller via videokonference.

Fakta
Pengene til projektet kommer fra et 4-årigt satspuljeprojekt til regionale akutteams, der kan rykke ud til mennesker med akut brug for psykiatrisk hjælp. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse uddelt i alt 30 mio. kr. Psykiatrien i Region Syddanmark har fået bevilliget 5,6 mio. kr.

Målgruppen er voksne over 20 år i akut alvorlig psykisk krise, som ikke magter at henvende sig på den psykiatriske skadestue.

Den Mobile Skadestue tilbyder akutte hjemmebesøg i ydertimerne kl. 14-22, alle dage, hele året rundt. Den startede op 1. maj 2015.

Den Mobile Skadestue skal medvirke til øget kvalitet, færre indlæggelser og genindlæggelser samt større tilfredshed blandt patienter og pårørende.