Citater står i ” ” og er kopieret direkte fra Styrelsen for Patientsikkerheds tekst.

”Styrelsen for Patientsikkerhed fratager dig øjeblikkeligt og midlertidigt din autorisation som læge.
Du må fra i dag ikke udøve virksomhed som læge, og du må ikke anvende betegnelsen læge”

”Den 26. oktober 2016 modtog Styrelsen for Patientsikkerhed en henvendelse fra Psykiatrien i Region Midtjylland, Psykiatrisk Afdeling i Risskov, der udtrykte bekymring for en da 27-årig patient” og ”Psykiatrien fremsendte sammen med henvendelsen en epikrise af 26. september 2014 om patienten”

Den epikrise Risskov benyttede i den sammenhæng var TO år gammel.

”Den 3. november 2016 modtog styrelsen yderligere en henvendelse fra Ambulant Psykoseenhed i Risskov om, at man var bekymret for, at patienten ikke fik den medicin, som enheden havde ordineret”

Man kunne have spurgt Stig Gerdes om medicinforbruget, som i øvrigt kun blev skåret LIDT ned.

”Det fremgår af henvendelsen, at der var ordineret Olanzapin og Mirtazapin. Ambulant Psyko-seenhed fandt det af stor betydning, at patientens behandling blev fulgt op af specialister i psykiatri med henblik på at indstille hendes medicinering”

Det var jo PRÆCIS det, som læge Stig Gerdes var ved at hjælpe patienten med, en nedtrapning.

”og følge hende tæt, således at det var muligt at reagere med mere intensiv behandling, hvis det skulle skønnes nødvendigt”

Præcis det gjorde Stig Gerdes jo netop også. Han var i kontakt med hjemmet hver dag og justerede dosis , hvis det var nødvendigt.

”Man skønnede, at patienten på ingen måde var i stand til at forstå konsekvenserne af at frasige sig behandling fra specialister i psykiatri”

Man SKØNNEDE.. men VIDSTE ikke. Man undersøgte IKKE påstanden. Udsagnet er i øvrigt ikke sandt, hvilket man ville have kunnet finde ud af, hvis man havde besøgt Karina Hansen.

”Styrelsen for Patientsikkerhed kan midlertidigt fratage en autoriseret sundheds-person dennes autorisation, hvor der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen er til fare for patientsikkerheden på grund af grov forsømmelighed ved udøvelse af erhvervet”

”Det er styrelsens vurdering, at du har udvist grov forsømmelse såvel i din behandling af den konkrete patient som ved at undlade at indhente samtykke fra patientens værge og derved tilsidesætte helt grundlæggende regler, som har til formål at beskytte patientens interesser”

Hvordan kan det være grov forsømmelighed blot at nedsætte en medicin-dosis en smule, når patienten havde stivnede muskler?

Hvordan kan det være grov forsømmelighed at nedsætte medicindosis en smule, når det var det, som Risskov ALLEREDE HAVDE ANBEFALET skulle ske?

Hvordan kan det være grov forsømmelighed ikke at indhente samtykke fra værgen, når værgen ikke er uddannet læge, og lægen i øvrigt ikke skal indhente tilladelse af en værge ifølge værgemålsloven?

”Styrelsen er opmærksom på, at du i dit høringssvar af 5. januar 2017 har anført, at du ikke fratog patienten medicinen, men alene trappede ned i behandlingen. Dette medfører ikke en ændring i styrelsens vurdering”

Styrelsen er således IKKE påvirkelig af argumenter, som f.eks. at PATIENTEN FIK DET BEDRE. En langsom nedtrapning kan ikke være farligt for en overdoseret patient. Tværtimod. Det ser således ud til at SST har taget stilling på forhånd.

”Styrelsen har herved lagt vægt på, at patienten var svært syg, da du påbegyndte din behandling”

Dette har Styrelsen kun fra behandlende psykiater, som ikke har samme interesser som patienten og Stig Gerdes. Men Styrelsen KUNNE have opsøgt patienten og ved selvsyn have orienteret sig. Dette skyldte Styrelsen patienten, som har været offer for mange uheldige omstændigheder, såsom at man manglede ME-patienter til det nyligt oprettede ME-VidensCenter, som tilsyneladende IKKE har indsamlet nogen som helst viden om ME, og da heller ikke er lykkedes med at gøre Karina Hansen RASK.

”Ved at undlade at involvere værgen har du således frataget værgen muligheden for at varetage en svært syg patients interesser”

Værgen, den pensionerede politimand, Kaj Stendorf, ville IKKE have varetaget patientens interesser, idet han har udtalt, at han ”kun kan holde på en hest”, nemlig psykiateren.

”Styrelsen for Patientsikkerhed har overvejet, om sagen kan afgøres med en mindre indgribende foranstaltning end midlertidig fratagelse af din autorisation”

Tilsyneladende har Styrelsen ikke overvejet ret meget, idet den KUNNE have pålagt Stig Gerdes at samarbejde med psykiatrien i stedet for at tie og så slå så voldsomt til efterfølgende. Det er utilstedelig opførsel. Det ligner et ’bagholdsangreb’, som kunne være forhindret med lidt omhu og god vilje.

Man undres over at en tekst, som objektivt set kun omhandler to punkter, nemlig manglende samarbejde med en værge og anklage for at have nedsat medicin-dosis, kan fylde 7 sider…
Man får den tanke, at SST kan mene, hvis noget gentages mange gange, så bliver det mere sandt?

1. konklusion:

Styrelsen overdriver Karina Hansens sygdom og undervurderer hendes evne- og overser hendes ret til at bestemme over eget liv. Dette KUNNE Styrelsen have undgået.

Styrelsen KUNNE have grebet ind og fortalt læge Stig Gerdes, hvad de mente, han burde gøre, og derved have forhindret autorisations-fratagelsen.

Styrelsen benytter sig af fordrejninger af kendsgerninger, som understøtter egne og psykiatriens meninger.

Styrelsen KUNNE have opsøgt patienten og selv have set, hvad patienten var i stand til, med dette undlod Styrelsen.

Styrelsen har derved udvist grov forsømmelse ved ikke at opsøge viden, som kunne belyse sagen uvildigt.

Hvordan kan Styrelsen samvittighedsfuldt udøve så megen magt, når den samtidig udviser så stor forsømmelighed?

Hvorfor vejledte og advarede Styrelsen ikke Stig Gerdes, inden den ’slog til’?

Nu er mange borgere kede af at miste deres elskede læge, hvilket kunne være undgået, hvis Styrelsen havde udvist rettidig omhu. Samvittighedsfuldhed synes ikke at eksistere hos styrelsen, som kun understøtter egne forudfattede og psykiatriens meninger.

Dette er desværre set før i andre sager. Hvordan kan Styrelsen blive ved med at udøve en sådan magtarrogance uden at få dårlig samvittighed?

Interessekonflikter mellem Sundhedsstyrelsen, SST, og Stig Gerdes, SG:

Stig Gerdes, SG, mener, man bør vente med at HPV- vaccinere, til vaccinen er sikker
SST mener, at man bør vaccinere alle piger, når de er 12, måske endda 9 år.

SG mener, at Karina Hansen var overdoseret og vil gerne hjælpe med en langsom udtrapning
SST mener, at Karina Hansen stadig burde medicineres af psykiaterne, (som overdoserede)

SG får ikke penge af medicinalvirksomheder, som producerer psykofarmaka
SST får halvdelen af sine indkomster fra medicinalvirksomheder

SG ville have aktindsigt i sin patients journal, som læger har ret til
SST vil have mørklagt sagen, pga. alle ulovlighederne, som er begået i den, og som de har del i

SG mener, som værgeloven foreskriver, at Karina Hansen har råderet over egen person
SST mener, uden at have set hende, at Karina Hansen ikke kan noget selv, og at hun ikke er habil
SG (og undertegnede) har besøgt Karina Hansen, og hun svarede fuldstændig adækvat

SST har ikke besøgt patienten, og bygger kun på psykiaterne, som IKKE er uvildige (Psykiaterne har stor interesse i at bevise, at ME-patienter er placeret rigtigt i psykiatrien og under deres nye såkaldte ME-VidensCenter)

SG behøver ikke som læge bør rådføre sig med en værge, som ikke har lægelig uddannelse
SST mener, at SG burde have ’fået lov’ til at agere som Karina Hansens læge af værgen.

SG mener, han som læge godt kan håndtere en langsom udtrapning, det er, hvad læger gør
SST mener, at SG skulle samarbejde med psykiaterne, UDEN AT GØRE HAM OPMÆRKSOM PÅ DET, og uden at forstå, at psykiater Nils Balle Christensen aldrig ville have samarbejdet med SG

SG mener, at alt i sagen bør frem i lyset
SST arbejder på at mørklægge sagen

2. konklusion:

Hvilke chancer er der for, at SG er blevet ’afsat’ pga. manglende samarbejde med en værge og for at have nedsat medicin-dosis i forhold til alle de interessekonflikter SST har i forhold til ham?

Hvilke chancer er der for, at SG er blevet ’afsat’ pga. manglende samarbejde med en værge og for at have nedsat medicin-dosis i forhold til, at han søgte aktindsigt i en betændt sag fuld af lovovertrædelser, som sandsynligvis vil afsløre Sundhedsstyrelsens lige så ulovlige indgriben?

Bente Stenfalk
Næstformand i Borgerretsbevægelsen

P.s. hele Styrelsen for Patientsikkerheds skrivelse til Stig Gerdes kan ses i gruppen ”Karina-sagen” på FaceBook.

Skribenter på Fredericia Avisen udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller Fredericia Avisens holdning.