Hvordan kan der være tale om grov forsømmelse, når en læge hjælper en
patient med en nedtrapning, som vedkommende selv ønsker?

Styrelsen for Patientsikkerheds kendelse af 13. januar 2017, som indebærer at læge Stig Gerdes ikke længere må udøve lægevirksomhed eller kalde sig læge, er uforståelig. Afgørelsen kan virke grotesk, idet Stig Gerdes ’forseelse’ så vidt vides består i at lægen fulgte patientens ønske om hjælp til at komme ud af den psykofamakologiske behandling, hun ikke ønskede pga. belastende bivirkninger.

Det er vigtigt, at man kan få professionel hjælp til nedtrapning af psykofarmaka. Mange lider af tunge bivirkninger ved psykofarmaka. Bivirkningerne kan være katastrofale. Som formand for foreningen Død i Psykiatrien kan jeg skrive under på dette. Vi er mange som har mistet vores kære i dette behandlingssystem. Det skyldes bl.a. at lægerne ikke lytter til patienternes klager og derfor afviser at hjælpe med at nedtrappe til et tåleligt medicinindtag.

Læge Stig Gerdes stillede sin lægelige ekspertise til rådighed og hjalp en patient med nedtrapning af den medicin, som gjorde at vedkommende fik det rigtig dårligt. Både den unge kvindes forældre og en medarbejder ved Holstebro Kommune har udtalt, at patienten er i bedring og ser ud til at have det rigtig godt. Tilmed er patienten ikke frataget medicinen blot nedtrappet.
Hvordan kan der så være tale om grov forsømmelighed?

Styrelsen handlede prompte ved at straffe lægen fra Fredericia i det her tilfælde. I erindring om sagen om overmedicinering fra Nordjylland, bliver man forvirret. Her tog det selvsamme styrelse 12 år at handle på trods af mange henvendelser. Hvad skyldes dog denne store forskel i sagsbehandlingstid?

Set fra en pårørende og bruger synsvinkel skal læge Stig Gerdes skal ikke straffes. Han skal snarere have en pris for sin medvirken ved denne nedtrapning. Man kunne ønske, at flere læger ville agere ligesom ham.

Afslutningsvis vi jeg fremsætte, at Sundhedsstyrelsen, Tilsyn med Patientsikkerhed bør lave formaliserede retningslinjer for hvordan nedtrapning/udtrapning af psykofarmaka kan ske på en sikker måde.

Dorrit Cato Christensen, formand for Død i Psykiatrien og mor til Luise som døde i psykiatrisk behandling pga. overmedicinering

Kopi sendt til:
Psykiatrien i Regionsydanmark og til Styrelsen for Patientsikkerhed