Fra juni til juli steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 7.000 personer, svarende til en stigning på 0,2 pct. Det er en opbremsning i forhold til de foregående tre måneder, hvor de månedlige stigninger har ligget på mellem 17.000 og 34.000 personer. I juli var der 2.853.000 lønmodtagere, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Flere lønmodtagere i det private og færre i det offentlige i juli

Fra juni til juli steg antallet af lønmodtagere med 11.000 personer i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,6 pct. I sektoren offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere faldet med 4.000 personer fra juni til juli, svarende til et fald på 0,5 pct. Faldet i offentlig forvaltning og service skyldes hovedsageligt et fald i antallet af lønmodtagere på det statslige undervisningsområde, herunder universiteter. Området har det seneste par år været præget af store udsving. Se under Særlige forhold ved denne opgørelse.

Flere lønmodtagere end før COVID-19

Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse var i juli 2021 51.000 personer højere end i februar 2020 umiddelbart før den første store nedlukning pga. COVID-19. I sektoren virksomheder og organisationer var der i juli 2021 29.000 flere lønmodtagere sammenlignet med februar 2020. I offentlig forvaltning og service var lønmodtagerbeskæftigelsen 22.000 personer højere sammenlignet med februar 2020.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket siden marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der er blevet sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Dette skyldes dels, at udviklingerne fra måned til måned kan være langt større end sædvanligt, dels at nogle ansatte, særligt i perioderne med omfattende nedlukninger, har længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette har der metodemæssigt været kompenseret for ved at justere grænserne for, hvor lange fraværsperioder, der medtages. Usikkerheden er større, jo større udsvingene i tallene er, og jo mere omfattende nedlukningen er.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i juni opjusteret med 500 personer før sæsonkorrektion. I månederne januar til maj er antallet af lønmodtagere nedjusteret med mellem 100 og 1.100 personer. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes alene, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

COVID-19-relaterede aktiviteter

Mht. branchefordelingen af de COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccine gælder det, at mange af de ansatte, der udfører de pågældende aktiviteter først fra og med udgivelsen i maj har kunnet udskilles fra virksomhedernes øvrige ansatte og dermed brancheplaceres retvisende. Ændringerne er ved denne offentliggørelse også indarbejdet i tallene for første kvartal 2021, således at de ansatte er placeret i retvisende branche fra januar 2021 til og med juli 2021. For de private virksomheders vedkommende var de ansatte i de nævnte aktiviteter før revisionen placeret i virksomhedernes normale branche, fx bygge og anlæg, finansiering og forsikring eller offentlig administration, forsvar og politi.

Det statslige undervisningsområde

Den statslige undervisningssektor har det sidste par år været påvirket af en tendens til ændrede indberetningsmønstre. Det ses især over sommermånederne, men også på andre tidspunkter af året. Samtidig har området i perioden med COVID-19 været påvirket af nedlukningen som følge af COVID-19, særligt i forhold til anvendelsen af løsere tilknyttede ansatte.