VLAK-DFs forslag om forringet hjælp til mennesker, ramt af arbejdsulykke, sygdom eller invaliditet afvises af 3F
Regeringen og Dansk Folkeparti vil med skatteaftalen den 7. februar indføre en udvidet brug af optjeningsprincipper til velfærdsydelser.

I den forbindelse har 3Fs socialpolitisk ansvarlige, gruppeformand Ellen K. Lykkegård, følgende kommentar:

– Nu skal mennesker, der rammes af arbejdsulykker, sygdom eller invaliditet, have en begrænset ret til ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud, med mindre man har været her i landet sammenlagt syv ud af de seneste otte år. Det er helt nyt, at man vil indføre opholdskrav til disse ydelser, som er målrettet personer med væsentlige eller varige helbredsmæssige begrænsninger. Vi vil indtrængende opfordre de øvrige partier i forligskredsen bag førtidspension- og fleksjob-ordningerne om at afvise dette forslag fra regeringen og Dansk Folkeparti.

– En meget bred kreds af i alt 62 fagforbund, sociale organisationer og patientforeninger er i forvejen stærkt kritiske over for de sygdomsramtes retsstilling og kommunernes behandling af de udsatte medborgere under de nuværende regler. Samme dag, som regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde deres ønske om at begrænse adgangen til ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud, meddelte partierne i forligskredsen, at man vil indskærpe over for kommunerne, at de ikke må fastholde syge mennesker i endeløse arbejdsprøvninger, hvis der ikke er rimelig udsigt til, at deres arbejdsevne kan udvikles.

– I en tid, hvor danske politikere taler højstemt om et gevaldigt økonomisk råderum og uden sværdslag bevilger mange milliarder ekstra til forsvaret og militært isenkram, er det da utrolig trist, at et snævert flertal i Folketinget lægger op til at udhule det sociale sikkerhedsnet for medborgere, der er ramt af en arbejdsulykke, sygdom eller invaliditet, siger Ellen K. Lykkegård.

– Man vil også indføre nye, skrappe opholds- og beskæftigelseskriterier for uddannelseshjælp og kontanthjælp. Dermed stiger sandsynligheden for, at nytilkomne og deres børn og familier fastholdes på de lavere integrationsydelser, der kun bidrager til fattigdom og ringe livs- og opvækstvilkår for de berørte børn og bestemt ikke til integration af de nytilkomne i det danske samfund. Kriterierne vil også gælde for danske statsborgere, som i en periode har studeret eller arbejdet uden for EU/EØS-området og vender tilbage, siger 3Fs socialpolitisk ansvarlige.